W przypadku, kiedy pojawia się szkoda rozpoczyna się często niezrozumiały dla wielu osób czas tak zwanego postępowania likwidacyjnego. To w skrócie mówiąc wszystkie czynności, których celem jest całkowite usunięcie szkody i zwrócenie danego przedmiotu w stanie przed powstaniem szkody lub też przywrócenie go do takiego stanu jeżeli jest to możliwe.

Nie ma znaczenia czy mówimy o szkodzie w wyniki kolizji drogowej czy też szkodzie powstałej wskutek nieszczęśliwego wypadku domowego. Jeżeli tylko posiadamy ubezpieczenie, to z pewnością rozpocznie się postępowanie likwidacyjne. Od tego jak szybko ono będzie przebiegało zależy bardzo wiele dla nas, bowiem jego przebieg i finalizacja oznaczają dla nas odzyskanie części lub całości pieniędzy należnych nam za powstanie szkody.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA:

  • podjęcie wszystkich koniecznych czynności, mających na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, w trakcie którego nastąpiło powstanie szkody.
  • informowanie stron biorących udział w postępowaniu likwidacyjnym o tym, jakie dokumenty mają przedstawić ubezpieczycielowi celem naprawy szkody.
  • ostatecznie zajęcie stanowiska w sprawie szkody i ustosunkowanie się do zebranych wcześniej materiałów.

Oczywiście większość obowiązków w przypadku powstania szkody będzie leżała po stronie ubezpieczyciela, ale także osoba, która zgłasza się po roszczenie będzie musiała części formalności samodzielnie dopełnić. Ich niedopełnienie lub zbyt niedbałe dopełnienie z naszej strony może mieć dla nas nieprzyjemne skutki, bowiem ubezpieczyciel może pomniejszyć kwotę należnego nam odszkodowania z naszej własnej winy. Dlatego przyłóżmy się do nich jak najlepiej potrafimy i wykonajmy wszystkie kroki rzetelnie.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO:

  • przede wszystkim zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi niezwłocznie po jej powstaniu.
  • udokumentowanie jeżeli to możliwe całego zajścia. Mile widziana jest również dokumentacja zdjęciowa.
  • jako osoba ubezpieczona powinniśmy w czasie postępowania likwidacyjnego również być w stałym kontakcie z naszym ubezpieczycielem i nie unikać rozmów z nim. Przyspieszymy w ten sposób cały proces.